۱۴۴۹۱

از عادت های استرس زا مربوط به دهان و دندان دوری کنید.جویدن بدون غذا یکی از نشانه های افزایش استرس است

از عادت های استرس زا مربوط به دهان و دندان دوری کنید.جویدن بدون غذا یکی از نشانه های افزایش استرس است